Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124):
Konstrukcja nawierzchni jezdni powinna być tak projektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż:
 1. 30 lat − dla dróg o konstrukcji nawierzchni sztywnej;
 2. 30 lat − dla dróg klasy A i S o konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej;
 3. 20 lat − dla dróg klasy GP, G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej.
Mając na uwadze wzrastające wymagania Inwestorów i racjonalne wydawania środków publicznych przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni posiłkujemy się metodami optymalizacyjnymi doboru warstw nawierzchni uwzględniając ich nośność oraz cenę.

W tym celu niezbednym staje się projektowanie konstrukcji w oparciu o metody mechnistyczne mające na celu określenie trwałości zmęczeniowej konstrukcji.

Optymalne zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni wykonywane jest przy pomocy specjalistycznego oprogramowania autorskiego oraz weryfikowane jest także przy pomocy dostępnych aplikacji (np. BISAR).

Biorąc pod uwagę znaczną ilość projektów na istniejących drogach wykonujemy projekty wzmocnień nawierzchni. Na podstawie wykonanych badań nawierzchni wykonujemy analizę nośności istniejącego pakietu warstw bitumicznych i wykonujemy obliczenia nośności dla nowego pakietu warstw.

Realizujemy to wg następującego schematu:
 1. Badania rozpopznawcze,
  1. określenie warstw konstrukcji (hi, Ei, νi),
  2. obliczenie ruchu całkowitego archiwalnego (Np),
  3. obliczenie ruchu całkowitego prognozowanego (Nc),
 2. Obliczenie trwałości istniejącej konstrukcji nawierzchni,
  1. dobór warstw wzmacniających,
  2. obliczenie trwałości wzmocnionej konstrukcji nawierzchni (Nf),
 3. Weryfikacja:
  1. Nc < Nf - OK. koniec obliczeń,
  2. Nc > Nf - Niedowymiarowanie, powrót do pkt. 2,
  3. Nc << Nf - Przewymiarowanie, powrót do pkt. 2,
(c) LISPUS 2016